Chi cục Kiểm lâm vùng IV tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

20/04/2021

Sáng ngày 17/4/2021, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm vùng IV. Đồng chí Ngô Trọng Yêm – Uỷ viên ban thường vụ thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành uỷ trực tiếp phổ biến, quán triệt tại Hội nghị.

Đồng chí Ngô Trọng Yêm – Uỷ viên ban thường vụ thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành uỷ

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV được nghiên cứu, học tập, quán triệt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Đ.c Hà Công Tài - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV chỉ đạo, quán triệt tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Hà Công Tài - Chi cục Kiểm lâm vùng IV yêu cầu các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị phải nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của các văn kiện Đại hội; qua đó tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, vận dụng sáng tạo trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên Chi cục Kiểm lâm vùng IV nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, chuyển tải tinh thần nghị quyết đại hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng về thành công của đại hội và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nguồn, ảnh: Thế Phương – Chi cục Kiểm lâm vùng IV