Kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng tại tỉnh Đăk Nông

01/04/2024

Thực hiện Văn bản số 64/KLV4-QLR ngày 18/03/2024 của Chi cục Kiểm lâm vùng IV về việc kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng tại tỉnh Đăk Nông. Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã thành lập đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng tại tỉnh Đăk Nông.

 Đoàn công tác đã phối hợp cùng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil và Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao kiểm tra hiện trường khu vực rừng

Kiểm tra rừng tại khoảnh 7 tiểu khu 1617, loại đất loại rừng: TXB, Chủ rừng Công ty LN Đắk N’Tao quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Nậm N’Jang, huyện Đăk Song.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng; Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông đã thường xuyên chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm liên huyện, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng, người dân và toàn xã hội trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; thực hiện nghiêm chế độ trực (24/24 giờ) tại các chốt, trạm quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm tra, mật phục để sớm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ rừng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và PCCCR; trường hợp cần thiết, tham mưu chính quyền địa phương thành lập các chốt liên ngành tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, phá rừng, lấn, chiếm rừng trái pháp luật.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời ứng phó, khống chế khi cháy rừng xảy ra; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo của ngành để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng đối với từng khu vực để chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan và chủ rừng chủ động triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; phối hợp điều tra, đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Nâng cao hiệu quả hoạt động, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức Kiểm lâm, đặc biệt là đội ngũ Kiểm lâm địa bàn.

Kết quả triển khai: Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp: Trong 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng bằng nhiều hình thức, cụ thể: Tổ chức tuyên truyền (loa đài phát thanh) được 1.207 lần; ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng 552 bản; tổ chức hội nghị họp dân 08 lần với 381 lượt tham gia; phát 555 tờ rơi tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Về công tác trực, tuần tra bảo vệ rừng: Trong 3 tháng đầu năm 2024, cao điểm mùa khô 2023 - 2024, lực lượng Kiểm lâm tập trung lực lượng, tổ chức thường trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra 1.335 lượt, qua đó, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 58 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS trong cảnh báo dự báo biến động rừng; Chi cục Kiểm lâm thường xuyên sử dụng ảnh vệ tinh, hệ thống cảnh báo mất rừng của Cục Kiểm lâm, thiết bị, phương tiện bay không người lái.... để phục vụ công tác theo dõi biến động rừng.

Về tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình bảo vệ rừng: Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm liên huyện công khai đường dây nóng, tiếp nhận thông tin liên quan công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên Website của Chi cục Kiểm lâm.

Công tác kiểm tra, đôn đốc quản lý rừng, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã được các đơn vị trên địa bàn thực hiện và có kết quả tích cực. Tuy nhiên thời gian tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông vẫn cần phải tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành hơn nữa để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là tại địa bàn giáp ranh để rừng được bảo vệ tốt hơn.

 Nguồn: Thế Phương - Chi cục Kiểm lâm vùng IV