Chi cục Kiểm lâm vùng IV là đơn vị trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 5667/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính thức hoạt động từ ngày 01/02/2015.

 

Chi cục Kiểm lâm vùng IV có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở đóng tại 146 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
Chức năng, nhiệm vụ: Quyết định số 623/QĐ-TCLN-VP ngày 30/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV trực thuộc Cục Kiểm lâm Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Kiểm lâm quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản. Bao gồm 1 nhiệm vụ chính được thể hiện chi tiết trong quyết định 623/QĐ - TCLN - VP.

 

Phạm vi hoạt động tại 11 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

 

Đến ngày 29/9/2017, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 345/QĐ-TCLN-VP ngày 29/9/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV trực thuộc Cục Kiểm lâm

 

Phạm vi hoạt động tại 11 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng. 

 

Đến ngày 18/9/2023, Cục Kiểm lâm ban hành Quyết định số 130/QĐ-KL-XDLL ngày 18/9/2023 của Cục Kiểm lâm về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục Kiểm lâm vùng IV thuộc Cục Kiểm lâm

Ngay sau khi thành lập và chính thức hoạt động, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp từng bước hoàn thiện về xây dựng cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế của Chi cục Kiểm lâm vùng IV theo đúng quy định nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.