Kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng tại tỉnh Lâm Đồng

05/03/2024

Thực hiện Văn bản số 28/KLV4-QLR ngày 19/02/2024 của Chi cục Kiểm lâm vùng IV về việc kiểm tra, đôn đốc công quản lý rừng, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã thành lập đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng tại tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn công tác đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng kiểm tra rừng tại tiểu khu 205 và tiểu khu 206, xã Rô Men, huyện Đam Rông

Kiểm tra rừng tại khoảnh 3, 13, tiểu khu 266B, phường 3 thành phố Đà Lạt.

Theo số liệu báo cáo của địa phương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND Tỉnh ban hành 66 văn bản chỉ đạo và 07 cuộc họp các địa phương tổ chức thực hiện công tác phân loại rừng, phân ranh giới các loại rừng, hướng dẫn, đôn đốc cấp huyện trong công việc kiểm tra rà soát, điều chỉnh cơ cấu ba loại rừng theo quy định.

Vào năm 2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh ban hành 11 Văn bản chỉ đạo các tổ chức địa phương thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và ban hành 13 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, đôn đốc các hạt kiểm lâm cấp huyện trong công việc kiểm tra xác minh hiện trường biến động rừng, cập nhật diễn biến rừng, lập hồ sơ phê duyệt và báo cáo kết quả theo dõi biến diễn rừng năm 2023 theo đúng quy định.

Trong năm 2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo và tham mưu Sở Nông nghiệp và UBND tỉnh PTNT quyết định công bố hiện trạng rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 tại Tờ trình số 24/TTr-SNN ngày 26/02/2024) và được UBND tỉnh Lâm Đồng Quyết định công bố hiện trạng rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 tại Quyết định 337/QĐ-UBND ngày 29/02/2024; Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 đạt 54,37%.

Cùng với đó, Công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành về việc bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng đã được triển khai kịp thời, đã tham mưu Chi cục kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT (Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững) ban hành 33 văn bản chỉ đạo công tác chuyên môn.

Trong 02 tháng đầu năm 2024, Tổng số vụ vi phạm được phát hiện là 23 vụ (trong đó: 20 vụ đã xác định đối tượng vi phạm, chiếm 87% và 03 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm, chiếm 13%); diện tích thiệt hại do phá rừng 2,1 ha; khối lượng lâm sản thiệt hại (02 hành vi) là 56,1 m3 và 5,542 cây Lô ô. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 16 vụ; trong đó: xử lý hành chính 12 vụ, chuyển xử lý hình sự 04 vụ; tịch thu 31,9 m3 gỗ tròn/gỗ xẻ các loại; thu nộp ngân sách hơn 155 triệu đồng.

So sánh với cùng kỳ năm 2023, số vụ vi phạm giảm 14 vụ (tương ứng giảm 38%); diện tích phá rừng tăng 0,17 ha (tương ứng tăng 9%), lâm sản thiệt hại giảm 69,3 m3 (tương ứng giảm 55%). Trong 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện 03 vụ việc phức tạp nổi cộm xảy ra trên địa bàn các huyện: Lạc Dương và Đam Rông; so sánh với cùng kỳ năm 2023 số vụ việc có tính chất phức tạp, nổi cộm giảm 01 nhiệm vụ (tương ứng giảm 25%). Mùa khô 2023-2024 (từ tháng 11/2023 đến hết tháng 5/2024) tính đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 03 vụ cháy rừng với tổng diện tích 3,4 ha trên địa bàn các huyện Đam Rông, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt.

Công tác kiểm tra, đôn đốc quản lý rừng, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được các đơn vị trên địa bàn thực hiện và có kết quả tích cực. Tuy nhiên thời gian tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng vẫn cần phải tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành hơn nữa để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là tại địa bàn giáp ranh để rừng được bảo vệ tốt hơn.

 Nguồn: Nguyễn Phi Hùng - Chi cục Kiểm lâm vùng IV