Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Chi cục Kiểm lâm vùng IV được tóm tắt theo sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ tổ chức

Theo sơ đồ nêu trên, cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Chi cục Kiểm lâm vùng IV gồm có: Ban lãnh đạo Chi cục; 03 phòng Nghiệp vụ gồm phòng Nghiệp vụ I, phòng Nghiệp vụ II và phòng Nghiệp vụ III; Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị được đào tạo cơ bản, với nhiều ngành khác nhau như: Lâm học, Quản lý tài nguyên và môi trường rừng, Quản lý bảo vệ rừng, Luật, Kinh tế nông lâm, Phát triển rừng bền vững, Tài chính kế toán, Kiểm toán, Công nghệ thông tin.
Chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị phân theo trình độ như sau: 01 Tiến sỹ chiếm 2,9%, 05 Thạc sỹ chiếm 14,7%, 21 Đại học chiếm 61,8%, 04 Trung cấp chiếm 11,8% và 03 nghiệp vụ khác (Lái xe) chiếm 8,8%.