Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Chi cục Kiểm lâm vùng IV được tóm tắt theo sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ tổ chức

Theo sơ đồ nêu trên, cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Chi cục Kiểm lâm vùng IV gồm có: Ban lãnh đạo Chi cục; 03 phòng chuyên môn và 01 Đội gồm phòng hành chính tổng hợp, phòng quản lý bảo vệ rừng, phòng điều tra xử lý, vi phạm về lâm nghiệp và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị được đào tạo cơ bản, với nhiều ngành khác nhau như: Lâm học, Quản lý tài nguyên và môi trường rừng, Quản lý bảo vệ rừng, Luật, Kinh tế nông lâm, Phát triển rừng bền vững, Tài chính kế toán, Kiểm toán, Công nghệ thông tin.