Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
64/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/03/27 Tô Xuân Đam Văn bản Số 64/ KLV4-NV2 ngày 27/03/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 13, từ ngày 28/03/2023 đến ngày 02/04/2023 và ngày 03/04/2023)
57/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/03/20 Tô Xuân Đam Văn bản Số 57/ KLV4-NV2 ngày 20/03/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 12, từ ngày 21/03/2023 đến ngày 26/03/2023 và ngày 27/03/2023)
50/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/03/13 Tô Xuân Đam Văn bản Số 50/ KLV4-NV2 ngày 13/03/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 11, từ ngày 14/03/2023 đến ngày 19/03/2023 và ngày 20/03/2023)
39/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/02/27 Tô Xuân Đam Văn bản Số 39/ KLV4-NV2 ngày 27/02/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 09, từ ngày 28/02/2023 đến ngày 05/03/2023 và ngày 06/03/2023)
28/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/02/10 Tô Xuân Đam Văn bản Số 28/ KLV4-NV2 ngày 10/02/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 07, từ ngày 14/02/2023 đến ngày 19/02/2023 và ngày 20/02/2023)
23/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/02/06 Tô Xuân Đam Văn bản Số 23/ KLV4-NV2 ngày 06/02/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 06, từ ngày 07/02/2023 đến ngày 12/02/2023 và ngày 13/02/2023)
19/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/30 Tô Xuân Đam Văn bản Số 19/ KLV4-NV2 ngày 30/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 05, từ ngày 31/01/2023 đến ngày 05/02/2023 và ngày 06/02/2023)
13/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/16 Bùi Sanh Văn bản Số 13/ KLV4-NV2 ngày 16/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 03, 04 từ ngày 17/01/2023 đến ngày 29/01/2023 và ngày 30/01/2023)
07/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/09 Tô Xuân Đam Văn bản Số 07/ KLV4-NV2 ngày 09/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 02, từ ngày 10/01/2023 đến ngày 15/01/2023 và ngày 16/01/2023)
01/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/01/03 Tô Xuân Đam Văn bản Số 01/ KLV4-NV2 ngày 03/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 01, từ ngày 04/01/2023 đến ngày 08/01/2023 và ngày 09/01/2023)