Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
255/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/12/26 Tô Xuân Đam Văn bản Số 255/ KLV4-NV2 ngày 26/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 52, từ ngày 27/12/2022 đến ngày 01/01/2023 và ngày 02-03/01/2023)
250/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/12/19 Tô Xuân Đam Văn bản Số 250/ KLV4-NV2 ngày 19/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 51, từ ngày 20/12/2022 đến ngày 25/12/2022 và ngày 26/12/2022)
243/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/12/12 Bùi Sanh Văn bản Số 243/ KLV4-NV2 ngày 12/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 50, từ ngày 13/12/2022 đến ngày 18/12/2022 và ngày 19/12/2022)
239/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/12/05 Tô Xuân Đam Văn bản Số 239/ KLV4-NV2 ngày 05/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 49, từ ngày 06/12/2022 đến ngày 11/12/2022 và ngày 12/12/2022)
227/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/11/21 Hà Công Tài Văn bản Số 227/ KLV4-NV2 ngày 21/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 47, từ ngày 22/11/2022 đến ngày 27/11/2022 và ngày 28/11/2022)
217/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/11/14 Hà Công Tài Văn bản Số 217/ KLV4-NV2 ngày 14/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 46, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 20/11/2022 và ngày 21/11/2022)
213/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/11/07 Tô Xuân Đam Văn bản Số 213/ KLV4-NV2 ngày 07/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 45, từ ngày 08/11/2022 đến ngày 13/11/2022 và ngày 14/11/2022)
209/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/10/31 Bùi Sanh Văn bản Số 209/ KLV4-NV2 ngày 31/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 44, từ ngày 01/11/2022 đến ngày 06/11/2022 và ngày 07/11/2022)
206/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/10/24 Tô Xuân Đam Văn bản Số 206/ KLV4-NV2 ngày 24/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 43, từ ngày 25/10/2022 đến ngày 30/10/2022 và ngày 31/10/2022)
196/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/10/17 Tô Xuân Đam Văn bản Số 196/ KLV4-NV2 ngày 17/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 42, từ ngày 18/10/2022 đến ngày 23/10/2022 và ngày 24/10/2022)