Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
107/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/05/22 Tô Xuân Đam Văn bản Số 107/ KLV4-NV2 ngày 22/05/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 21, từ ngày 23/05/2023 đến ngày 28/05/2023 và ngày 29/05/2023)
103/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/05/15 Tô Xuân Đam Văn bản Số 103/ KLV4-NV2 ngày 15/05/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 20, từ ngày 16/05/2023 đến ngày 21/05/2023 và ngày 22/05/2023)
99/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/05/08 Tô Xuân Đam Văn bản Số 99/ KLV4-NV2 ngày 08/05/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 19, từ ngày 09/05/2023 đến ngày 14/05/2023 và ngày 15/05/2023)
87/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/04/24 Tô Xuân Đam Văn bản Số 87/ KLV4-NV2 ngày 24/04/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 17, 18 từ ngày 25/04/2023 đến ngày 07/05/2023 và ngày 08/05/2023)
80/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/04/17 Tô Xuân Đam Văn bản Số 80/ KLV4-NV2 ngày 17/04/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 16, từ ngày 18/04/2023 đến ngày 23/04/2023 và ngày 24/04/2023)
75/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/04/10 Bùi Sanh Văn bản Số 75/ KLV4-NV2 ngày 10/04/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 15, từ ngày 11/04/2023 đến ngày 16/04/2023 và ngày 17/04/2023)
71/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/04/03 Tô Xuân Đam Văn bản Số 71/ KLV4-NV2 ngày 03/04/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 14, từ ngày 04/04/2023 đến ngày 09/04/2023 và ngày 10/04/2023)
64/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/03/27 Tô Xuân Đam Văn bản Số 64/ KLV4-NV2 ngày 27/03/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 13, từ ngày 28/03/2023 đến ngày 02/04/2023 và ngày 03/04/2023)
57/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/03/20 Tô Xuân Đam Văn bản Số 57/ KLV4-NV2 ngày 20/03/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 12, từ ngày 21/03/2023 đến ngày 26/03/2023 và ngày 27/03/2023)
50/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/03/13 Tô Xuân Đam Văn bản Số 50/ KLV4-NV2 ngày 13/03/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 11, từ ngày 14/03/2023 đến ngày 19/03/2023 và ngày 20/03/2023)