Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
101/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/06/22 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 04 tháng 06/2020)
95/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/06/15 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 03 tháng 06/2020)
92/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/06/08 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 02 tháng 06/2020)
90/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/05/29 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 01 tháng 06/2020)
84/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/05/22 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 04 tháng 05/2020)
82/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/05/15 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 03 tháng 05/2020)
80/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/05/08 Tô Xuân Đam Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 02 tháng 05/2020)
73/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/04/29 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 01 tháng 05/2020)
70/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/04/24 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 04 tháng 04/2020)
65/KLV4-NV2 2020 12:00:00 SA/04/17 Bùi Sanh Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 03 tháng 04/2020)