Văn bản hành chính

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
225/TTr-KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/15 Hà Công Tài Tờ trình Số 225/TTr-KLV4-NV2 ngày 15/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc phê duyệt kết quả dự án "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng Khộp ở Tây Nguyên"
218/ BC-KLV4 2021 12:00:00 SA/11/12 Tô Xuân Đam Văn bản Số 218/ BC-KLV4 ngày 12/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Báo cáo Xử lý thông tin báo chí theo Bản tin kiểm lâm tổng hợp trong phạm vi hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
217/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/10 Tô Xuân Đam Văn bản Số 217/KLV4-NV2 ngày 10/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác Lâm nghiệp năm 2021
135/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/26 Tô Xuân Đam Văn bản Số 135/ KLV4-NV2 ngày 26/7/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Bình Định
129/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 129/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Đăk Nông
128/ KLV4 -NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 128/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Đăk Lăk
127/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 127/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Lâm Đồng
126/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 126/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Kon Tum
125/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 125/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Khánh Hòa
124/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 124/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Phú Yên