Văn bản hành chính

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
241/ BC-KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/25 Tô Xuân Đam Báo cáo Số 241/ BC-KLV4-NV2 ngày 25/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022
233/ KHCT-KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/19 Hà Công Tài Văn bản Số 233/ KHCT-KLV4-NV2 ngày 19/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021
232/ BC-KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/19 Tô Xuân Đam Báo cáo Số 232/ BC-KLV4-NV2 ngày 19/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021
228/ BC-KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/18 Tô Xuân Đam Báo cáo Số 228/ BC-KLV4-NV2 ngày 18/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về Kết quả kiểm tra, xác minh biến động rừng tại các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung bộ
226/ BC-KLV4-NV1 2021 12:00:00 SA/11/16 Bùi Sanh Báo cáo nhanh Số 226/ BC-KLV4-NV1 ngày 16/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về trường hợp Dương tính Covid-19
225/TTr-KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/15 Hà Công Tài Tờ trình Số 225/TTr-KLV4-NV2 ngày 15/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc phê duyệt kết quả dự án "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng Khộp ở Tây Nguyên"
218/ BC-KLV4 2021 12:00:00 SA/11/12 Tô Xuân Đam Văn bản Số 218/ BC-KLV4 ngày 12/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Báo cáo Xử lý thông tin báo chí theo Bản tin kiểm lâm tổng hợp trong phạm vi hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV
217/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/11/10 Tô Xuân Đam Văn bản Số 217/KLV4-NV2 ngày 10/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác Lâm nghiệp năm 2021
135/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/26 Tô Xuân Đam Văn bản Số 135/ KLV4-NV2 ngày 26/7/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Bình Định
129/ KLV4-NV2 2021 12:00:00 SA/07/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 129/ KLV4-NV2 ngày 16/07/2021 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Kiểm tra, xác minh kết quả dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ biến động rừng tại tỉnh Đăk Nông