Văn bản hành chính

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1725/TCLN-KL 10/11/2015 Nguyễn Quốc Trị Văn bản số 1725/TCLN-KL ngày 10 tháng 11 năm 2015 cua Tổng cục Lâm nghiệp về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
HỎA TỐC: Văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuẩn bị Hội nghị giao ban tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2015
8718/CT-BNN-TCTL 23/10/2015 Cao Đức Phát Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chỉ thị 8718/CT-BNN-TCTL về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm ngập mặn năm 2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng EI Nino
40/2015/TT-BNNPTNT 21/10/2015 Hà Công Tuấn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT
75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính Phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020
3482/QĐ-BNN-TCLN 28/08/2015 Cao Đức Phát Quyết định số 3482/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của BNN và PTNT
5667/QĐ-BNN-TCCB 27/12/2014 Cao Đức Phát Quyết định số 5667/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
17/2015/QĐ-TTg 09/06/2015 Nguyễn Tấn Dũng Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ
623/QĐ-TCLN-VP 30/12/2014 Hà Công Tuấn Quyết định số 623/QĐ-TCLN-VP ngày 30/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV