Văn bản hành chính

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
3482/QĐ-BNN-TCLN 28/08/2015 Cao Đức Phát Quyết định số 3482/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của BNN và PTNT
5667/QĐ-BNN-TCCB 27/12/2014 Cao Đức Phát Quyết định số 5667/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
17/2015/QĐ-TTg 09/06/2015 Nguyễn Tấn Dũng Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ
623/QĐ-TCLN-VP 30/12/2014 Hà Công Tuấn Quyết định số 623/QĐ-TCLN-VP ngày 30/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV