Chi cục Kiểm lâm vùng IV kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng tại tỉnh Quảng Nam

03/05/2024

Thực hiện Văn bản số 93/KLV4-QLR ngày 11/4/2024 của Chi cục Kiểm lâm vùng IV. Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng tại tỉnh Quảng Nam từ ngày 23/4 đến ngày 26/4/2024.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế hiện trường tại lâm phần do UBND xã Phước Năng quản lý

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá đoàn công tác nhận thấy một số tồn tại ở địa phương như sau: Thực tế ngoài thực địa còn nhiều diện tích có hiện trạng không đúng với cơ sở dữ liệu quản lý (trong dữ liệu là rừng tự nhiên nhưng ngoài thực địa là đất trống hoặc rừng trồng và ngược lại…). Nhiều chủ rừng nhóm II chưa thực hiện nghiêm túc việc thống kê, báo cáo tình hình biến động rừng theo quy định. Nguồn ảnh vệ tinh còn hạn chế, không có kinh phí và cơ sở để mua sắm ảnh do các đơn vị cung ứng không cung cấp được hóa đơn tài chính. Cơ cấu diện tích 3 loại rừng theo kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2023 chưa được điều chỉnh theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dẫn đến chưa có bản đồ chính thức (3 loại rừng), nên vẫn chưa triển khai tích hợp vào FRMS điều này gây khó khăn cho công tác quản lý, đặc biệt là công tác theo dõi diễn biến rừng.

Trên cơ sở nội dung và kết quả làm việc, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam triển khai một số nội dung sau:

Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các cấp thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp theo quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Văn bản số 1643/BNN-KL ngày 08/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, PCCCR và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của địa phương đã ban hành.

Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở ngành, chính quyền cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng đảm bảo tính ổn định, cân đối, phù hợp và đồng bộ thống nhất với Quy hoạch tỉnh (Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ) gắn với Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, Quy hoạch sử dụng cấp huyện (địa phương) và các đề án, dự án trọng tâm của ngành; Tổ chức, triển khai thực hiện công tác điều tra xác định hiện trạng rừng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2338/BNN-KL ngày 01/4/2024 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rừng tại các địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Hạt Kiểm lâm huyện, chủ rừng và chính quyền địa phương (những huyện có diện tích rừng tự nhiên giảm nhiều trong năm 2023, trong đó có huyện Phước Sơn, huyện Hiệp Đức) thực hiện việc rà soát, xác định rõ vị trí, diện tích, nguyên nhân, thời điểm rừng tự nhiên bị giảm, lập hồ sơ xử lý theo quy định;

Quản lý, sử dụng và lữu trữ đầy đủ hồ sơ, thành quả diễn biến rừng (hồ sơ gốc, dữ liệu và hệ thống bản đồ dạng số, giấy) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2034/BNN-KL ngày 20/3/2024. Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, kinh phí, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật), tổ chức và triển khai thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2024 theo chỉ đạo của Cục Kiểm lâm tại Văn bản số 396/KL-CĐS ngày 28/3/2024, đảm bảo việc thống kê, cập nhật các nguyên nhân biến động rừng trên phần mềm FRMS 4.0 phản ánh khách quan, trung thực và chính xác thực trạng tài nguyên rừng, đáp ứng tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạch định các chính sách phát triển ngành.

Tăng cường ứng dụng công nghệ GIS, ảnh viễn thám và thiết bị bay trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng, đặc biệt là phát hiện sớm các điểm biến động rừng trái với quy định của pháp luật, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để phát sinh hình thành các “điểm nóng”.

Nguồn: Thế Phương - Chi cục Kiểm lâm vùng IV