Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
202/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/09/25 Bùi Sanh Văn bản Số 202/ KLV4-NV2 ngày 25/9/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 39, từ ngày 26/9/2023 đến ngày 01/10/2023 và ngày 02/10/2023)
194/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/09/18 Tô Xuân Đam Văn bản Số 194/ KLV4-NV2 ngày 18/9/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 38, từ ngày 19/9/2023 đến ngày 24/9/2023 và ngày 25/9/2023)
190/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/09/11 Bùi Sanh Văn bản Số 190/ KLV4-NV2 ngày 11/9/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 37, từ ngày 12/9/2023 đến ngày 17/9/2023 và ngày 18/9/2023)
177/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/08/21 Tô Xuân Đam Văn bản Số 177/ KLV4-NV2 ngày 21/8/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 34, từ ngày 22/8/2023 đến ngày 27/8/2023 và ngày 28/8/2023)
173/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/08/14 Tô Xuân Đam Văn bản Số 173/ KLV4-NV2 ngày 14/8/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 33, từ ngày 15/8/2023 đến ngày 20/8/2023 và ngày 21/8/2023)
172/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/08/07 Tô Xuân Đam Văn bản Số 172/ KLV4-NV2 ngày 07/8/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 32, từ ngày 08/8/2023 đến ngày 13/8/2023 và ngày 14/8/2023)
163/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/07/31 Tô Xuân Đam Văn bản Số 163/ KLV4-NV2 ngày 31/7/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 31, từ ngày 01/8/2023 đến ngày 06/8/2023 và ngày 07/8/2023)
141/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/07/10 Tô Xuân Đam Văn bản Số 141/ KLV4-NV2 ngày10/7/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 28, từ ngày 11/7/2023 đến ngày 16/7/2023 và ngày 17/7/2023)
133/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/07/03 Tô Xuân Đam Văn bản Số 133/ KLV4-NV2 ngày 03/7/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 27, từ ngày 04/7/2023 đến ngày 09/7/2023 và ngày 10/7/2023)
129/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/06/26 Bùi Sanh Văn bản Số 129/ KLV4-NV2 ngày 26/06/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 26, từ ngày 27/06/2023 đến ngày 02/07/2023 và ngày 03/07/2023)