Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
91/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/09 Tô Xuân Đam Văn bản Số 91/ KLV4-NV2 ngày 09/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 19, từ ngày 10/5/2022 đến ngày 15/5/2022 và ngày 16/5/2022)
88/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/04 Bùi Sanh Văn bản Số 88/ KLV4-NV2 ngày 04/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 18, từ ngày 05/5/2022 đến ngày 08/5/2022 và ngày 09/5/2022)
83/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/04/25 Tô Xuân Đam Văn bản Số 83/ KLV4-NV2 ngày 25/4/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 17, từ ngày 26/4/2022 đến ngày 01/5/2022 và ngày 02-04/5/2022)
73/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/04/12 Tô Xuân Đam Văn bản Số 73/ KLV4-NV2 ngày 12/4/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 15, từ ngày 12/4/2022 đến ngày 17/4/2022 và ngày 18/4/2022)
68/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/04/04 Tô Xuân Đam Văn bản Số 68/ KLV4-NV2 ngày 04/04/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 14, từ ngày 05/4/2022 đến ngày 10/4/2022 và ngày 11/4/2022)
52/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/03/14 Tô Xuân Đam Văn bản Số 52/ KLV4-NV2 ngày 14/03/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 11, từ ngày 15/03/2022 đến ngày 20/03/2022 và ngày 21/03/2022)
49/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/03/07 Bùi Sanh Văn bản Số 49/ KLV4-NV2 ngày 07/03/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 10, từ ngày 08/03/2022 đến ngày 13/03/2022 và ngày 14/03/2022)
46/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/02/28 Hà Công Tài Văn bản Số 46/ KLV4-NV2 ngày 28/02/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 09, từ ngày 01/03/2022 đến ngày 06/03/2022 và ngày 07/03/2022)
41/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/02/21 Bùi Sanh Văn bản Số 41/ KLV4-NV2 ngày 21/02/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 08, từ ngày 22/02/2022 đến ngày 27/02/2022 và ngày 28/02/2022)
35/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/02/14 Tô Xuân Đam Văn bản Số 35/ KLV4-NV2 ngày 14/02/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 07, từ ngày 15/02/2022 đến ngày 20/02/2022 và ngày 21/02/2022)