Chi cục Kiểm lâm vùng IV kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng tại tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông

28/05/2024

Thực hiện Văn bản số 115/KLV4-QLR ngày 07/5/2024 của Chi cục Kiểm lâm vùng IV về việc kiểm tra, hướng dẫn công tác theo dõi diễn biến rừng. Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng tại tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2024.

 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế hiện trường tại lâm phần do Công ty CP ĐT XD Phúc Lâm Thành quản lý

Qua kiểm tra cơ bản các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và chính quyền địa phương các cấp trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Đồng thời chủ động ban hành nhiều bản theo thẩm quyền để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ dõi diễn biến rừng đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Các đơn vị đã tổ chức, triển khai việc cập nhật diễn biến rừng trên phần mềm FRMS 4.0 theo quy định tại Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 của Bộ nông nghiệp và PTNT và Văn bản số 433/KL-QLR ngày 20/10/2022 của Cục Kiểm lâm đồng thời xác lập, củng cố hồ sơ biến động rừng, cập nhật, đồng bộ dữ liệu, báo cáo và tham mưu phê duyệt công bố hiện trạng rừng năm 2023 theo quy định. Đồng thời xử lý trách nhiệm để xảy ra giảm diện tích rừng tự nhiên năm 2023: các địa phương (huyện, xã), đơn vị chủ rừng và Hạt Kiểm lâm cấp huyện thực hiện nghiêm việc giải trình, làm rõ các nguyên nhân, thời điểm để xảy ra việc giảm diện tích rừng tự nhiên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.

 

Đoàn công tác kiểm tra diện tích rừng trồng mắc ca do Công ty Cổ phần Mắc Ca Nữ hoàng quản lý tại xã Đăk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá đoàn công tác nhận thấy một số tồn tại ở địa phương như sau: Thực tế ngoài thực địa còn nhiều diện tích có hiện trạng không đúng với cơ sở dữ liệu quản lý (trong dữ liệu là rừng tự nhiên nhưng ngoài thực địa là đất trống hoặc rừng trồng và ngược lại…). Nhiều chủ rừng nhóm II chưa thực hiện nghiêm túc việc thống kê, báo cáo tình hình biến động rừng theo quy định. Nguồn ảnh vệ tinh còn hạn chế, không có kinh phí và cơ sở để mua sắm ảnh do các đơn vị cung ứng không cung cấp được hóa đơn tài chính; Một số đơn vị như 5/9 huyện của tỉnh Phú Yên và 6/8 huyện của tỉnh Đăk Nông chưa thực hiện đồng bộ thành công cơ sở dữ liệu từ máy cá nhân lên máy chủ trung tâm dẫn đến việc tổng hợp số liệu toàn tỉnh gặp khó khăn.

Trên cơ sở nội dung và kết quả làm việc, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai một số nội dung sau:

- Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các cấp thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp theo quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Văn bản số 1643/BNN-KL ngày 08/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, PCCCR và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của địa phương đã ban hành.

- Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở ngành, chính quyền cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng đảm bảo tính ổn định, cân đối, phù hợp và đồng bộ thống nhất với Quy hoạch tỉnh gắn với Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, Quy hoạch sử dụng cấp huyện (địa phương) và các đề án, dự án trọng tâm của nghành; Tổ chức, triển khai thực hiện công tác điều tra xác định hiện trạng rừng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2338/BNN-KL ngày 01/4/2024 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rừng tại các địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Hạt Kiểm lâm huyện, chủ rừng và chính quyền địa phương (những huyện có diện tích rừng tự nhiên giảm nhiều trong năm 2023) thực hiện nghiêm việc rà soát, xác định rõ vị trí, diện tích, nguyên nhân, thời điểm rừng tự nhiên bị giảm, lập hồ sơ xử lý theo quy định; Quản lý, sử dụng và lữu trữ đầy đủ hồ sơ, thành quả diễn biến rừng (hồ sơ gốc, dữ liệu và hệ thống bản đồ dạng số, giấy) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2034/BNN-KL ngày 20/3/2024. Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, kinh phí, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật), tổ chức và triển khai thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2024 theo chỉ đạo của Cục Kiểm lâm tại Văn bản số 396/KL-CĐS ngày 28/3/2024, đảm bảo việc thống kê, cập nhật các nguyên nhân biến động rừng trên phần mềm FRMS 4.0 phản ánh khách quan, trung thực và chính xác thực trạng tài nguyên rừng, đáp ứng tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạch định các chính sách phát triển ngành.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ GIS, ảnh viễn thám và thiết bị bay trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng, đặc biệt là phát hiện sớm các điểm biến động rừng trái với quy định của pháp luật, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để phát sinh hình thành các “điểm nóng”.

Nguồn: Thế Phương - Chi cục Kiểm lâm vùng IV