NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH (PHỎNG VẤN) XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016 CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG IV

19/10/2016

Xét tuyển 04 vị trí 2016 cho 05 chỉ tiêu:

- Kiểm lâm viên phụ trách công tác tổng hợp. Mã ngạch 10.226. (CT 01)

- Kiểm lâm viên phụ trách công tác quản lý cơ sở dữ liệu về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, PCCCR và dự báo nguy cơ cháy rừng. Mã ngạch 10.226. (CT 01)

- Kiểm lâm viên thực hiện công tác quản lý phát triển rừng và nghiên cứu khoa học. Mã ngạch 10.226. (CT 01)

- Kiểm lâm viên cơ động thực hiện công tác PCCCR. Mã ngạch 10.226. (CT 02)

A. KIẾN THỨC QLNN và CHUYÊN NGÀNH

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11, ngày 03/12/2004. Hiệu lực thi hành 01/4/2005.

2. Luật Đất đai số: 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013

3. Luật Đa dạng sinh học số Luật số: 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

4. Luật XLVPHC Số: 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012

5. Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước Số: 35/2009/QH12 ngày 18 tháng 06 năm 2009

6. Bộ luật tố tụng hình sự Số: 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; 101/2015/QH13 27/11/2015 Ngày có hiệu lực 01/07/2016

7. Bộ luật tố tụng dân sự Số: 24/2004/QH11, ngày 15 tháng 06 năm 2004

8. Luật Bảo vệ Môi trường Số: 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014

9. Luật PCCC 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 LUẬT sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013

10. Luật viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010.

11. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, ngày 06/4/2012. Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Hiệu lực thi hành 25/5/2012.

12. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012. về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Hiệu lực thi hành 01/6/2012.

13. Thông tư 07/2015/TT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

14. Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Các nội dung liên quan chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp; Cục Kiểm lâm; Chi cục Kiểm lâm vùng IV.

- Nghị định số 199/2013/NĐ-CP, ngày 26/11/2013. Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT. Hiệu lực thi hành 15/01/2014.

- Quyết định số 59/2014/QĐ-TTg, ngày 22/10/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiệu lực thi hành 15/12/2014

- Quyết định số 5350/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/12/2014 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp. Hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Quyết định số 623/QĐ-TCLN-VP ngày 30/12/2014 quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV thuộc Cục Kiểm lâm . Hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các nội dung liên quan chuyên ngành.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03/3/2006 về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Hiệu lực thi hành 25/3/2006 (nay hết hiệu lực một phần).

- Nghị định số 09/2006/NĐ-CP, ngày 16/01/2006 về phòng cháy chữa cháy rừng. Hiệu lực thi hành 13/02/2006.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 Ban hành quy chế quản lý rừng. Hiệu lực thi hành 07/9/2006 (nay hết hiệu lực một phần).

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng. Hiệu lực thi hành 11/3/2011.

- Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg, ngày 09/6/2015 về quy chế quản lý rừng phòng hộ. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2015.

- Nghị định số 157/2013/NĐ-CP, ngày 11/11/2013 Quy định XP VPHC về QLR, PTR, BVR và QLLS. Hiệu lực thi hành 25/12/2013.

- Nghị định số 40/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP, ngày 11/11/2013. Hiệu lực thi hành 20/6/2015.

- Nghị định số 74/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 Phối hợp hoạt động giữa dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn XH, trong công tác BVR. Hiệu lực thi hành 27/8/2010.

- Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT, ngày 10/6/2009. Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng. Hiệu lực thi hành 25/7/2009.

- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/3/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Hiệu lực thi hành 20/4/2006.

- Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ NN và PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Hiệu lực thi hành 18/12/2012.

- Thông tư 07/2015/TT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

B. KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG, THÁI ĐỘ TÁC PHONG ỨNG XỬ

C. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ: Phỏng vấn tiếng Anh (theo trình độ tại vị trí cần tuyển dụng).

D. CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC

Note: Trong mục hệ thống văn bản của Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã đăng tải một số tài liệu liên quan, học viên thi tuyển có thể Download tại đây

Tin nổi bật