Danh bạ Điện thoại

Danh bạ điện thoại chi cục kiểm lâm vùng IV

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Hà Công Tài Chi cục trưởng taikl2263@gmail.com 0500.3727.559 - 0903595903
2 Bùi Sanh Phó Chi cục trưởng buisanh68@gmail.com 0500.3727.559 - 0905467707
3 Tổ Xuân Đam Phó Chi cục trưởng damklv4@gmail.com 0942427979
4 Nguyễn Đình Thắng Trưởng phòng NVII thangqlrdno@gmail.com 0500.3727.559 - 0903595903
5 Tống Ngọc Chung Trưởng phòng NVIII chungcys76@gmail.com 0500.3727.559 - 0903595903
6 Nguyễn Minh Phùng Đội trưởng đội CĐ & PCCCR phungklv4@gmail.com 0500.3727.559 - 0903595903
7 Vũ Tuấn Anh Trưởng phòng NVI tuananhktnl@gmail.com 0987976679