Kết quả sản xuất lâm nghiệp 10 tháng năm 2023 tại các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ

20/11/2023

Theo số liệu tổng hợp, báo cáo của Chi cục kiểm lâm vùng IV cho thấy, 10 tháng năm 2023 diện tích rừng trồng mới tập trung toàn vùng đạt 39.291,85 ha trong đó 05 tỉnh Tây Nguyên là 11.437,32 ha và 06 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải Nam Trung bộ là 28.484,53 ha, giảm 16,00% so với cùng kỳ năm 2022. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7.890.307 nghìn cây và diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 64.798,97 ha.

Ảnh: Nguyễn Đình Thắng - Rừng trồng Keo lai năm 2023 tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Sản lượng gỗ khai thác của toàn vùng trong 10 tháng năm 2023 đạt 3.811.626,157 m3 gỗ các loại, tăng 1,98% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung 3.761.022,427 m3 gỗ các loại với diện tích 39.027,628 ha; Sản lượng gỗ khai thác từ cây trồng phân tán 3.204,0 m3 gỗ các loại; Sản lượng gỗ khai thác từ cây cao su và loài cây đặc sản khác 47.399,73 m3. Sản lượng khai thác củi 368.272,5 ster.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng trong toàn vùng đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ 2.452 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm 24,97% so với cùng kỳ năm 2022; Diện tích rừng thiệt hại  632,136 ha, tăng 18,23% trong đó thiệt hại do phá rừng 386,837 ha và thiệt hại do cháy rừng 245,299 ha.

Cũng trong 10 tháng đầu năm 2023, các quan chức năng trong toàn vùng đã xử lý là 2.199 vụ vi phạm, trong đó xử lý hình sự 123 vụ và xử phạt hành chính 1.996 vụ; Lâm sản tịch thu sau xử lý là 1.648,131 m3 gỗ tròn, xẻ các loại và 749 cá thể động vật hoang dã các loại; Tổng số tiền thu nộp ngân sách sau xử lý trên 11,8 tỷ đồng.

 

Ảnh Đội KLCĐ&PCCCR, Chi cục Kiểm lâm vùng IV - Hiện trường vụ phá  rừng trái pháp luật tại huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai

Về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong 10 tháng đầu năm 2023 các địa phương toàn vùng đã thu được 1.015.512.697 nghìn đồng, giảm 3,72% so với cùng kỳ năm 2022; Tổng tiền chi trả cho các chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên 800.000.000 nghìn đồng, với diện tích được chi trả 1.796.138 ha.

Như vậy, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, trong thời gian tới các địa phương trong toàn vùng cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp sau: Về công tác phát triển rừng, các tỉnh Tây Nguyên tập trung rà soát, thống kê chính xác các diện tích đã trồng, nghiệm thu rừng trồng, tổ chức bảo vệ và phòng chống sâu bệnh hại rừng theo quy định; Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực (quỹ đất, vật tư kỹ thuật, giống cây trồng và vốn đầu tư) để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2023. Về công tác quản lý, bảo vệ rừng, tập trung tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sẵn sàng phối hợp các lực lượng để ứng phó, xử lý kịp thời đối với các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đặc biệt là ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng cao, hạn chế tối đa không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp.

Nguồn: Ths. Nguyễn Đình Thắng,

Trưởng phòng Nghiệp vụ II - Chi cục Kiểm lâm vùng IV