Thông tư

Thông tư

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
85/2014/TT-BTC 30/06/2014 Trần Văn Hiếu Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2014 Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
10/2014/TT-BNNPTNT 26/03/2014 Hà Công Tuấn Thông tư số 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển.
38/2014/TT-BNNPTNT 03/11/2014 Thông tư Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững (Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014)
26/2015/TT-BNNPTNT 29/07/2015 Hà Công Tuấn Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác