Lịch trực cháy

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
130/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/07/11 Tô Xuân Đam Văn bản Số 130/ KLV4-NV2 ngày 11/07/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 28, từ ngày 12/7/2022 đến ngày 17/7/2022 và ngày 18/7/2022)
127/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/07/04 Tô Xuân Đam Văn bản Số 127/ KLV4-NV2 ngày 04/07/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 27, từ ngày 05/7/2022 đến ngày 10/7/2022 và ngày 11/7/2022)
125/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/27 Tô Xuân Đam Văn bản Số 125/ KLV4-NV2 ngày 27/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 26, từ ngày 28/6/2022 đến ngày 03/7/2022 và ngày 04/7/2022)
119/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/20 Bùi Sanh Văn bản Số 119/ KLV4-NV2 ngày 20/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 25, từ ngày 21/6/2022 đến ngày 26/6/2022 và ngày 27/6/2022)
112/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/13 Tô Xuân Đam Văn bản Số 112/ KLV4-NV2 ngày 13/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 24, từ ngày 14/6/2022 đến ngày 19/6/2022 và ngày 20/6/2022)
107/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/06/06 Tô Xuân Đam Văn bản Số 107/ KLV4-NV2 ngày 06/06/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 23, từ ngày 07/6/2022 đến ngày 12/6/2022 và ngày 13/6/2022)
104/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/30 Tô Xuân Đam Văn bản Số 104/ KLV4-NV2 ngày 30/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 22, từ ngày 31/5/2022 đến ngày 05/5/2022 và ngày 06/5/2022)
101/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/23 Tô Xuân Đam Văn bản Số 101/ KLV4-NV2 ngày 23/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 21, từ ngày 24/5/2022 đến ngày 29/5/2022 và ngày 30/5/2022)
101/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/23 Tô Xuân Đam Văn bản Số 101/ KLV4-NV2 ngày 23/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 21, từ ngày 24/5/2022 đến ngày 29/5/2022 và ngày 30/5/2022)
94/ KLV4-NV2 2022 12:00:00 SA/05/16 Tô Xuân Đam Văn bản Số 94/ KLV4-NV2 ngày 16/05/2022 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 20, từ ngày 17/5/2022 đến ngày 22/5/2022 và ngày 23/5/2022)