Chi cục Kiểm lâm vùng IV hỗ trợ hướng dẫn, tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng FRMS 4.0 năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng.

19/12/2022

Thực hiện Công văn số 433/KL-QLR ngày 20/10/2022 của Cục Kiểm lâm về việc triển khai phần mềm FRMS 4.0 để cập nhật diễn biến rừngQuy chế phối hợp số 220/QCPH-CCKLV4-CCKLĐN ngày 11/12/2020 giữa Chi cục Kiểm lâm vùng IV và Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng trong công tác quản lý Nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 và văn bản số 1618/CCKL-QLPTR ngày 08/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị hỗ trợ hướng dẫn, tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng FRMS 4.0.

Từ ngày 14/12 đến ngày 16/12/2022, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2022 trên phần mềm FRMS 4.0 cho các đơn vị Kiểm lâm  trực thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng nắm vững được các nội dung như sau:

i) Kiểm tra, đánh giá nhanh về cơ sở vật chất, kỹ thuật; Cài đặt, bổ sung các phần mềm chuyên dụng để đảm bảo thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng;

ii) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

iii) Tải và kiểm tra, đánh giá cơ dữ liệu gốc diễn biến rừng (3 loại rừng) mới được tích hợp trên hệ thống FRMS so với dữ liệu hiện trạng rừng đã phê duyệt, công bố năm 2021.

iv) Hướng dẫn kỹ thuật và phương pháp sử dụng phần mềm FRMS 4.0, phần mềm Frms mobile và các phần mềm GIS liên quan khác để thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng.

v) Hướng dẫn sử dụng ảnh vệ tinh, phần mềm cảnh báo biến động rừng trên trang Web Cục Kiểm lâm đã đăng tải. 

vi) Hướng dẫn kết xuất, in ấn bản đồ theo dõi diễn biến rừng.

Đồng chí Lương Thế Phương – phòng Nghiệp vụ II, Chi cục Kiểm lâm vùng IV hướng dẫn quy trình cập nhật diễn biến rừng trên phần mềm FRMS 4.0

Sau khi kết thúc tập huấn, 08 học viên/08 quận huyện cơ bản nắm rõ các quy trình theo dõi diễn biến rừng theo Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động theo dõi diễn biến rừng; Nắm được phương pháp kỹ thuật trong cập nhật kết quả diễn biến rừng năm 2022 theo các nguyên nhân biến động rừng lên hệ thống FRMS 4.0; Xuất dữ liệu báo cáo để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu đã cập nhật.

Thế Phương – Phòng Nghiệp vụ II